Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2018–2022

Uchwała nr 1276/L/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2018 r.

Celem Programu jest zapobieganie i zmniejszanie skali zagrożeń dla zdrowia psychicznego mieszkańców. Dokument określa następujące obszary priorytetowe:

a. informacja i edukacja na rzecz upowszechniania wiedzy, kształtowanie przekonań i zachowań sprzyjających zdrowiu psychicznemu oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi;

b. zwiększanie dostępności i zmniejszanie nierówności w dostępie do środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej;

c. pomoc i wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy bytowej, mieszkaniowej, samopomocy środowiskowej;

d. rozwijanie form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości dostosowanej do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi;

e. zapobieganie problemom zdrowia psychicznego w rodzinie i środowisku lokalnym.

  • Tabela. Wskaźniki monitorujące realizację celów Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2018–2022
  • Uwagi: stan na 31.12 danego roku

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje
Pole Wartość
Źródło Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin
Ostatnio zaktualizowany Grudzień 6, 2021, 14:29 (CET)
Utworzony Listopad 9, 2021, 14:57 (CET)