Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Lublin

Uchwała nr 74/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r.

Program określa kluczowe działania mające na celu zmniejszenie uciążliwości i ograniczenie poziomu hałasu. Został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 z późn. zm.). Program ma być realizowany na obszarze pokrywającym się z zakresem tzw. map akustycznych, które pełnią funkcję źródła informacji o stanie klimatu akustycznego gminy. Mapa akustyczna miasta Lublin to mapa oceniająca stan akustyczny środowiska na terenie całego miasta Lublin. Obejmuje trzy rodzaje źródeł hałasu: drogowego, kolejowego oraz przemysłowego. Stanowi podstawowe źródło danych wykorzystywanych dla informowania społeczeństwa o zagrożeniach hałasem, opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska, tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem. Mapy akustyczne opracowuje się co pięć lat, ze względu na przepisy Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady oraz ustawy Prawo ochrony środowiska. Uchwalony Program ochrony środowiska przed hałasem obowiązuje do dnia 18 lipca 2024 r.

  • Tabela. Wskaźniki monitorujące realizację celów Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Lublin
  • Uwagi: stan na 31.12 danego roku

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje
Pole Wartość
Źródło Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin
Ostatnio zaktualizowany Grudzień 6, 2021, 14:30 (CET)
Utworzony Listopad 9, 2021, 14:50 (CET)