Program Aktywności Lokalnej Mieszkańców Miasta Lublin na lata 2014–2020

Uchwała nr 1079/XLI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 15 maja 2014 r.

Celem głównym Programu Aktywności Lokalnej Mieszkańców Miasta Lublin jest realizowanie polityki integracji społecznej poprzez aktywizowanie i integrowanie lokalnych społeczności ze szczególnym uwzględnieniem osób, grup i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w każdej sferze życia społecznego oraz uczestnictwo w kluczowych wydarzeniach istotnych dla funkcjonowania tych społeczności. Cele szczegółowe, to:

a. poprawa jakości życia i funkcjonowania mieszkańców będących członkami społeczności lokalnych z poszczególnych obszarów miasta;

b. stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;

c. wsparcie postaw obywatelskich poprzez zwiększenie kompetencji społecznych, promocję działań prospołecznych, dostęp do informacji o uprawnieniach oraz edukację; d. zapobieganie marginalizacji osób i rodzin, poprzez wyrównywanie szans dla grup marginalizowanych lub zagrożonych marginalizacją;

e. wzmacnianie wypracowanego w latach ubiegłych modelu pracy w środowisku opartego na współuczestnictwie przedstawicieli instytucji, organizacji i członków danych społeczności;

f. konsolidacja działań poszczególnych instytucji i organizacji na rzecz społeczności lokalnych;

g. poprawa jakości i efektywności działań realizowanych przez służby społeczne;

h. wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z obszarem zamieszkania.

  • Tabela. Wskaźniki monitorujące realizację celów Programu Aktywności Lokalnej Mieszkańców Miasta Lublin na lata 2014–2020
  • Uwagi: stan na 31.12 danego roku

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje
Pole Wartość
Źródło Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Ostatnio zaktualizowany Grudzień 6, 2021, 14:33 (CET)
Utworzony Listopad 9, 2021, 14:40 (CET)