Plan Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2017–2025

Uchwała nr 1075/XLI/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 marca 2018 r.

Zadaniem Planu mobilności LOF jest uzupełnienie i rozwinięcie dotychczasowych dokumentów planistycznych i strategicznych obszaru LOF o zagadnienia związane z zarządzaniem popytem na transport. Cztery cele główne Planu, to:

a. wzrost jakości życia mieszkańców LOF;

b. rozwój gospodarczy LOF, w tym poprawa jego atrakcyjności i konkurencyjności;

c. poprawa środowiska naturalnego LOF;

d. zwiększenie spójności wewnątrz obszaru LOF i jego powiązań z pozostałą częścią województwa i kraju, poprzez zrównoważony rozwój systemu transportowego i zarządzanie mobilnością z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup użytkowników.

  • Tabela. Wskaźniki monitorujące realizację celów Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2017–2025
  • Uwagi: stan na 31.12 danego roku

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje
Pole Wartość
Źródło Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Urzędu Miasta Lublin
Ostatnio zaktualizowany Grudzień 6, 2021, 14:35 (CET)
Utworzony Listopad 9, 2021, 14:23 (CET)