Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin

Uchwała nr 367/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r.

Celem Programu jest ograniczanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, poprzez:

a. wspieranie dostępu do programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych;

b. wspieranie prowadzenia oddziaływań informacyjnych, edukacyjnych, profilaktycznych, motywacyjnych i interwencyjnych;

c. wspieranie realizacji programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży;

d. wspieranie działań umożliwiających powrót osób uzależnionych do pełnienia ról społecznych po przebytej terapii;

e. wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie zakażenia HIV, HCV, HBV;

f. propagowanie wiedzy o szkodliwości używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;

g. wspieranie prowadzenia oddziaływań w celu motywowania osób do podjęcia leczenia;

h. wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii;

i. wspieranie działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia i jakości życia osób używających substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin.

  • Tabela. Wskaźniki monitorujące realizację celów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin
  • Uwagi: stan na 31.12 danego roku

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje
Pole Wartość
Źródło Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin
Ostatnio zaktualizowany Grudzień 6, 2021, 14:38 (CET)
Utworzony Listopad 9, 2021, 14:09 (CET)