Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r.

Uchwała nr 366/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r.

Celem Programu jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych, podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu, podejmowanie działań zmierzających do zmiany struktury i wzorców spożywania napojów alkoholowych oraz koordynowanie działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Cele szczegółowe to:

a. wspieranie działań edukacyjnych, promowanie abstynencji i postaw trzeźwościowych oraz wspieranie działań ograniczających dostępność do alkoholu;

b. prowadzenie edukacji w zakresie przeciwdziałania przemocy i udzielanie pomocy ofiarom;

c. wspieranie procesu wychodzenia z uzależnienia od alkoholu;

d. wspieranie zatrudnienia socjalnego;

e. wspieranie oddziaływań umożliwiających integrację osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin;

f. wspieranie dostępu do działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych;

g. wspieranie działań mających na celu motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego;

h. wspieranie podnoszenia kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego.

  • Tabela. Wskaźniki monitorujące realizację celów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r.
  • Uwagi: stan na 31.12 danego roku

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje
Pole Wartość
Źródło Wydział Zdrowia i Profilaktyki
Ostatnio zaktualizowany Grudzień 6, 2021, 14:39 (CET)
Utworzony Listopad 9, 2021, 14:01 (CET)