Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Lublin na lata 2015–2019

Uchwała nr 320/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r.

Program jest dokumentem służącym podejmowaniu planowanych działań dotyczących inicjowania, wspierania oraz koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego przez samorząd terytorialny. Przyjęto w nim dwa strategiczne cele tej polityki: a. zachowanie wartości bogatych zasobów dziedzictwa kulturowego miasta poprzez jego ochronę; b. wykorzystanie jego potencjału dla rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez efektywne zarządzanie. Gminny Program stanowi też element informacyjno-promocyjny oraz edukacyjny w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego miasta.

  • Tabela. Wskaźniki monitorujące realizację celów Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Lublin na lata 2015-2019
  • Uwagi: stan na 31.12 danego roku

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje
Pole Wartość
Źródło Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Lublin
Ostatnio zaktualizowany Grudzień 6, 2021, 14:40 (CET)
Utworzony Listopad 9, 2021, 13:58 (CET)